? Vízóra szerelés, csere, hitelesítés és szervíz.
Vízóra szerelés - Gyorsszolgálat Vízóra szerelés - Elérhetőségek Vízóra szerelés - Gyakori kérdések Vízóra szerelés - Vízmérők, vízórák típusai

A VÍZÓRÁS KFT MINŐSÉGPOLITIKÁJA


Fő tevékenységünk lakossági, locsolási célú és lakás-mellékmérők tervezése, építése és újrahitelesítéses cseréje. Az épületgépészeti szerelőipar nagyon kis szakterülete ez, amire cégünk piaci jövőjét alapoztuk, ezt azonban igyekszünk a lehető legtökéletesebben végezni. Nem állítjuk, hogy mindenhez értünk, mindenre vállalkozunk, de amire igen ? és ez a mellékmérőkkel kapcsolatos valamennyi feladat -, azt igyekszünk a lehető legjobban végezni.
Cégünk minden dolgozója magáénak vallja a cég minőségpolitikáját és elkötelezett abban, miszerint hibáinkból is folyamatosan tanulva, a kritikát is szívesen fogadjuk, hogy ezáltal javítsuk és fejlesszük képességeinket, törekedve a minél tökéletesebb munkára.
Mindezt ügyfeleink megelégedettsége érdekében tesszük, mert hisszük, hogy az elégedett ügyfél újabb ügyfeleket hoz számunkra.
Munkánk során tudásunkat folyamatosan tökéletesítjük, hogy ügyfeleink megfogalmazott igényein túl meg nem fogalmazott elvárásainak is eleget tudjunk tenni.
A munkánkból adódóan az ügyfél tulajdonában, megszokott életének zavarásával kell a ránk bízott feladatot elvégeznünk, ezért minden dolgozónktól elvárjuk a lehető legkörültekintőbb és igényes munkavégzést.
A cég vezetése ? a tulajdonosi kör egyetértésével - elkötelezett a minőség fenntartása és folyamatos tökéletesítése érdekében minden szükséges anyagi és szellemi erőforrás biztosítására és a cég folyamatos fejlesztésére. Ezzel igyekszünk ügyfeleink belénk vetett bizalmát megszolgálni és viszonozni.

 

Varga Zoltán

cégvezető


"A Fővárosi Vízművek Zrt. mellékvízmérők tervezésére, szerelésére és cseréjére ajánlott partnere."
 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

1. Az adatkezelő

 

A VÍZÓRÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1181 Budapest, Havanna u. 4 .1.em.1.
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-881627
nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
adószáma: 13954404-2-43
elérhetőségek: e-mail: megrendeles@vizoras.hu
telefon: 320-22-22 vagy 06 209 620 490
ügyvezető: Varga Zoltán Béla
adatvédelmi nyilvántartási szám: folyamatban

(a továbbiakban: az ?AVízórás Kft.? vagy a ?Társaság?)

Az A Vízórás Kft. tiszteletben tartja a fogyasztó/megrendelő személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot, mely a www.vizoras.hu honlapon érhető el.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat általános tájékoztatást nyújt a Társaság által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A megrendelői igények változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól, az ilyen eltérésekről a fogyasztót/megrendelőt előzetesen tájékoztatjuk.

Az A VízórásKft. mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli. (2011. december 31-ig: 1992. évi LXIII. törvény.; 2012. január 1-től: 2011. évi CXII. törvény)

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a fogyasztót/megrendelőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

2.Fogalommagyarázat

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes Adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

3. A Személyes Adatok kezelése

 

3.1. A rendelkezésre bocsátott Személyes Adatok

Az A Vízórás Kft. tevékenysége során birtokába jut az Ön Személyes adatainak, és kezeli azokat.

Ilyen adat lehet:
név,
lakcím,
telefonszám
e-mail cím
mellékvízmérő adatai
a mérőórákról leolvasható, vagy azok által továbbított adatok.

 

A megrendeléstől függően az adatok köre változhat. Amennyiben a felsorolásban nem szereplő, más adatot is kezelünk, arról mindig külön tájékoztatjuk a megrendelőt/fogyasztót.

A Személyes Adatokról a Társaság az online vagy telefonos megrendeléskor vagy a mérőóra üzembe helyezésekor szerez tudomást, szóban, illetve az Ön által kitöltött elektronikus, vagy papíralapú adatlap segítségével. A jeladós mellékvízmérők esetén a Társaság a fogyasztási adatokról a rendszer által továbbított jelekből szerez tudomást.

A Személyes Adatok jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez Ön külön hozzájáruló nyilatkozat, vagy a hozzájáruló nyilatkozatot tartalmazó vállalkozási szerződés aláírásával, internetes megrendelés esetén a www.vizoras.hu honlapon az ?Adatvédelmi Nyilatkozatot megértettem, és hozzájárulok az általam megadott Személyes Adatok az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez?szövegrész melletti négyzet kipipálásával adja meg hozzájárulását. A társaság az Ön Személyes Adatait csak az Ön önkéntes hozzájárulásával kezelheti. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, a Társaság nem kezelheti a Személyes Adatait, így a szolgáltatást sem tudja az Ön számára nyújtani.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Kétség esetén vélelmezzük, hogy Ön a hozzájárulását nem adta meg.

 

3.2. Web-szerver látogatási adatok

A honlapon történő megrendelés során és a jeladós mellékvízmérők által internetes leolvasását biztosító rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az A Vízórás Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ilyen adatok például az IP cím, a látogatás időpontja, a felkeresett oldalak, a weboldal, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az A Vízórás Kft. és esetenként az adatfeldolgozó(ld.: 5. pont) fér hozzá. Az A Vízórás Kft. jelen ponttal érintett adatokat nem használja fel, azokat egy évig tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az informatikai rendszer technikai fejlesztése és a bejelentkező jogainak védelme.

Visszaélések esetén az internet szolgáltatóval és/vagy a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

 

3.3. Az adatkezelés célja

Az A Vízórás Kft. a Személyes Adatokat kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelés célja az A Vízórás Kft. által nyújtott szolgáltatások biztosítása és ennek érdekében a fogyasztóval/megrendelővel történő kapcsolattartás. A Társaság az Ön adatait más célra nem használja fel.

Az A Vízórás Kft. a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely fogyasztó/megrendelő az adatai rendelkezésünkre bocsátásakor, illetve jeladós mérőóra esetén a felhasználói hozzáférés igénybevételekor egyben felelősséget vállal azért, hogy a szolgáltatást kizárólag ő vagy az általa erre felhatalmazott személyveszi igénybe.

 

 

4. Az Adatkezelés menete és az adattovábbítása

 

4.1. Hagyományos mellékvízmérők esetén

A hagyományos mellékvízmérők tervezése, beépítése vagy cseréje során, a Személyes Adatokat kizárólag az Ön azonosítása és kapcsolattartás céljából használjuk fel.

Amennyiben azt a megrendelő/fogyasztó kéri, vagy az a szolgáltatás nyújtása szempontjából feltétlenül szükséges, az adatokat továbbítjuk a Díjbeszedő Holding Zrt.(1119 Budapest, Vahot u. 8) és/vagy a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.) felé. Az adattovábbítás minden esetben előzetes megbeszélés tárgya, ahhoz minden esetben szükség van az Ön külön hozzájárulására.

 

4.2. Jeladós mellékvízmérők esetén

ATársaság által jeleadós vízmérők alkalmazásávalnyújtott szolgáltatás a vízóra állások folyamatos on-line naplózásán alapul. A rendszer naprakész fogyasztási adatokat szolgáltat, majd a központi szerveren futó alkalmazás kiértékeli és naplózza az adatokat.

A Társasága leolvasási adatokat  (lakásszám, mérő gyári szám, mérőállás) és/vagy az egyéb Személyes Adatokata fogyasztó/megrendelő kérésére továbbítja a Díjbeszedő Holding Zrt.(1119 Budapest, Vahot u. 8) és/vagy a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.) felé.Az adattovábbítás minden esetben előzetes megbeszélés tárgya, ahhoz minden esetben szükség van az Ön külön hozzájárulására.

Ezt a hozzájárulást a munkavégzés alkalmával a szerelők által Önnek átadott munkalapon teheti meg, az alábbiak szerint:

?Ügyfél a Munkalap aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a lakás-, illetve locsolási mellékvízmérő szerelésével, cseréjével kapcsolatos gyorsabb ügyintézés érdekében Vállalkozó jelen Munkalapon megadott személyes adatait és telefonszámát átadja a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek. Fővárosi Vízművek Zrt. a birtokába került adatokat és telefonszámot ügyfélszolgálati ügyintézéshez a szükséges nyomtatványok Fővárosi Vízművekhez történő beérkezéséig kezeli.  A hozzájárulás megadása önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában történt, és korlátozás nélkül bármikor visszavonható a Vállalkozó 320-22-22 telefonszámán, valamint a megrendeles@vizoras.hu email címen.? 
 Ügyfél az adatok kezeléséről, továbbá Vállakozó-nak az adatokkal kapcsolatos tevékenységéről tájékoztatást kérhet.
Vállalkozó a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles a tájékoztatást az Ügyfél számára megadni.
Ügyfél tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az jogszabálysértő. Ebben az esetben Vállalkozó köteles a kérelemben foglaltakat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével- és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, úgy Vállalkozó köteles az adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni a Fővárosi Vízművek Zrt.-t, aki köteles intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben Ügyfél Vállalkozó adatkezelésre vonatkozó döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.?

 

 

5. Adatfeldolgozó

A Társaság más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

6. Adatbiztonság

 

A Társaság biztosítjaannak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a Személyes Adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják,mely személyes adatokat, mely adatot mikor és ki vitte be a rendszerbe, és a rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Személyes Adatokat a hatóságok jogszerű megkeresésére történő válaszadás során, illetőleg ha azt a jogszabályok előírják, azoknak átadja.

A Személyes Adatokat bizalmasan kezeljük, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatjuk ki. A Személyes Adatokat védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megteszünk.

A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

7. Az Adatkezelés időtartama

 

A fogyasztó/megrendelőáltal megadott Személyes Adatok kezelhetőek a Társaság, mint adatkezelő részéről a szolgáltatás teljesítéséig, megszűnéséig, beleértve a garanciális időszakot is, vagy amíg a fogyasztó/megrendelő írásban kifejezetten kéri azok kezelésének megszüntetését, amelynek következményeként az aktuális szolgáltatás (beleértve a garanciát is) is megszűnik. A szolgáltatás megszűnésekor Társaság köteles minden olyan adatot törölni, amelyhez a fogyasztóval/megrendelővel kötött jogviszony keretében fér hozzá.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok (ld.: 3.2. pont) a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal ? a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével ? össze nem kapcsolhatók. Ha a fogyasztó/megrendelő a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, és/vagy adatainak törlését kérte, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

 

8. Az érintettek jogai és azok érvényesítése

 

8.1. Törlés, zárolás és helyesbítés

A Személyes Adatok helyesbítése és a Személyes Adatok törlése vagy zárolása iránti igény kifejezett írásos nyilatkozattal közölhető az alábbi e-mail címen: megrendeles@vizoras.hu

A törlésről, helyesbítésről vagy zárolásról a Társaság 15 napon belül gondoskodik, továbbá értesíti erről azt a társaságot, akinek részére az adatokat esetlegesen továbbította, és felhívja az ilyen adatok azonnali törlésére vagy zárolására. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes Adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Személyes Adataik kezeléséről a fogyasztó/megrendelő a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az A Vízórás Kft. címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben tájékoztatást kérhet. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a fogyasztó/megrendelősaját, az A Vízórás Kft. által kezelt adataira, azok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik, milyen célból és milyen jogalapon kapták vagy kapják meg a fogyasztó/megrendelő adatait. A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

 

8.2. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat Személyes Adatának kezelése ellen ha:

a) a Személyes Adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése, illetve az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) a Személyes Adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a 6.3. pontban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az erről szóló értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az adatkezelő az adatátvevő értesítését elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította

 

8.3. Bírósági jogérvényesítés

A fogyasztó/ megrendelő az adatvédelmi törvény valamint az 1954. évi IV. tv alapján,a jogainak megsértése esetén, az adatátvevő és az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő, az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
A perben 2011. december 31-ig az adatkezelő székhelye szerinti helyi bíróság az illetékes, 2012. január 1-től a Fővárosi Bíróság. A per - az érintett választása szerint - az érintett fogyasztó/megrendelő lakhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható, figyelembe véve, hogy 2012. január 1-től kizárólag a megyei bíróságokon indítható ilyen jellegű per. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására,az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezheti.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett az adatvédelmi törvényben védett jogai megkövetelik.

 

8.4. Kártérítés

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti 2011. december 31-ig az adatvédelmi biztos, 2012. január 1-től a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

Az A Vízórás Kft. fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat módosítására, melyről előzetesen tájékoztatja az érintetteket.

Budapest, 2011. december 1.

 

A Vízórás Kft.

Adatvédelmi nyilatkozat letöltése PDF formátumban


Szolgáltatásaink

 

Vízóra hitelesítés jogi háttér

Vízóra csere
Lejárt hitelességű mérők

Az 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény szerint a vízmérők a kötelező hitelesítésű mérőeszközök körébe tartoznak ... részletek

ügyfélkapu

Ügyfélkapu
Követheti megrendelésének állapotát az ügyfélkapun keresztül.

Csak az ügyfélazonosítóra van szüksége!
Minden megrendelőnk egyedi azonosítószámot kap megrendelése során, amivel online nyomon követheti megrendelésének
teljesítését. részletek